ચાઇના કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ફ્લેટ નિટીંગ મશીન માટે જેક્સ અને સોય